Regulamin serwisu Nieruchomosci2.pl


  §1. Przedmiotowy zakres regulaminu.
  1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez użytkowników z serwisu oraz warunki świadczenia przez operatora - M. Wazowski Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą ul. Lipska 44, 22-400 Zamość , na rzecz użytkowników usług w serwisie nieruchomosci2.pl.
  2. M. Wazowski Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Zamościu, zastrzega sobie prawo do określenia szczegółowych zasad oraz zakresu świadczenia poszczególnych usług w odrębnych regulaminach.
  3. Warunki świadczenia przez operatora usług w serwisie nieruchomosci2.pl, w stosunku do Sprzedawców Zweryfikowanych mogą odbiegać od określonych w niniejszym regulaminie, jeżeli przewiduje to umowa o współpracę zawarta pomiędzy M. Wazowski Inwestycje Sp. z o.o. a Oferującym
  4. Regulamin jest udostępniany nieprzerwanie na stronie internetowej serwisu nieruchomosci2.pl, w sposób umożliwiający użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego aktualnej treści, poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku elektronicznym.
  5. Poprzez potwierdzenie rejestracji użytkownik zawiera z M. Wazowski Inwestycje Sp. z o.o. umowę na czas nieokreślony o świadczenie usług w serwisie nieruchomosci2.pl. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług w zakresie i na warunkach ujętych w regulaminie lub odrębnych regulaminach poszczególnych usług oraz w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
  §2. Definicje
   Terminy, które zostały użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:
   1. nieruchomosci2.pl (operator) - M. Wazowski Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Lipska 44, 22-400 Zamość o numerze identyfikacji podatkowej NIP 9223053021, REGON: 369459534.
   2. użytkownik - podmiot, któremu nadano dostęp do usług oferowanych przez M. Wazowski Inwestycje Sp. z o.o. , oraz który dokonał rejestracji w nieruchomosci2.pl, na zasadach zawartych w niniejszym regulaminie i dysponuje aktywnym kontem w tym serwisie,
   3. konto - prowadzone przez operatora dla użytkownika, zaopatrzone w unikalny login konto w serwisie nieruchomosci2.pl, za pomocą którego gromadzone są dane użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach serwisu nieruchomosci2.pl. Konto daje możliwość skorzystania z usług świadczonych w serwisie nieruchomosci2.pl, w szczególności możliwość dokonywania transakcji handlowych,
   4. oferta – propozycja zawarcia umowy przy wykorzystaniu i za pomocą funkcjonalności dostępnych w ramach nieruchomosci2.pl, zawierająca przynajmniej wskazanie ceny i opis towaru,
   5. transakcje - umowy zawarte w ramach nieruchomosci2.pl, przy wykorzystaniu procedur zawierania umów dotyczących towarów, które określają: niniejszy regulamin, regulamin dokonywania transakcji na nieruchomosci2.pl, regulaminy poszczególnych usług, jeżeli zostały wydane przez M. Wazowski Inwestycje Sp. z o.o., a także informacje dotyczące sprzedaży, ustalone i opublikowane przez konkretnego sprzedającego,
   6. regulamin - niniejszy regulamin,
   7. wykaz opłat – wykaz opłat na nieruchomosci2.pl stanowiący załącznik do niniejszego regulaminu.
  §3. Platforma nieruchomosc2.pl
  1. nieruchomosc2.pl  to serwis internetowy, prowadzony przez operatora M. Wazowski Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Zamość. Serwis prezentuje oferty nieruchomosci które są wystawione na sprzedaż , do wynajęcia lub przeznaczone pod inwestycje
  2. Serwis nieruchomosc2.pl umożliwia odwiedzającym go:
   1. przeglądanie ofert
  §4. Warunki techniczne korzystania z serwisu nieruchomosc2.pl
  1. Warunkiem technicznym korzystania z serwisu nieruchomosc2.pl jest posiadanie komputera lub urządzenia mobilnego, z dostępem do sieci Internet i z zainstalowaną przeglądarką internetową.
  2. W przypadku korzystania z usług konieczne jest posiadanie konta poczty elektronicznej działającego na dowolnym serwerze. Korzystanie z serwisu nieruchomosc2.pl możliwe jest wyłącznie przez przeglądarkę internetową.
  3. W celu skorzystania z pełnej funkcjonalności niektórych usług dostępnych w serwisie nieruchomosc2.pl, niezbędne jest włączenie w przeglądarce internetowej użytkownika obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, Java, Flash, a także cookies.
  §5. Obowiązki użytkowników związane z redagowaniem treści serwisu nieruchomosc2.pl
  1. Treści powinny być zredagowane w sposób przejrzysty i zrozumiały. Wypowiedź użytkownika nie może naruszać obowiązujących przepisów prawa w tym praw podmiotów trzecich – w szczególności nie może mieć charakteru zniesławiającego, naruszać dóbr osobistych lub stanowić czynu nieuczciwej konkurencji.
  2. Użytkownik ma obowiązek zgłaszania operatorowi wszelkich informacji o umieszczeniu w nieruchomosc2.pl danych produktów, towarów bądź usług o charakterze bezprawnym, niezgodnym z regulaminem lub niepożądanym.
  3. Umieszczając ofertę, użytkownik jednocześnie oświadcza, że wszelkie treści, w tym zdjęcia, umieszczone przez niego w serwisie nieruchomosc2.pl nie naruszają obowiązujących przepisów prawa lub praw osób trzecich (w tym w szczególności praw autorskich oraz innych praw własności intelektualnej). Użytkownik zobowiązuje się jednocześnie nie umieszczać jakichkolwiek treści, których wystawienie na widok publiczny może zostać uznane za naruszające dobre obyczaje.
  §6. Opłaty za korzystanie z serwisu nieruchomosc2.pl
  1. Opłatami na rzecz M. Wazowski Inwestycje Sp. z o.o. są opłaty za umieszczenie oferty, jeżeli podmiot nie zawarł umowy o pośrednictwo z M. Wazowski Inwestycje Sp. z o.o..
  2. , który nie opłacił abonamentu, zobowiązany jest do zapłaty prowizji od każdej zawartej na nieruchomosc2.pl transakcji, na zasadach i w wysokości określonych w wykazie opłat.
  3. będący podatnikiem podatku VAT, upoważnia M. Wazowski Inwestycje Sp. z o.o. do wystawiania mu faktur VAT bez jego podpisu.
  4. wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną faktury VAT w formie elektronicznej.